Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat

Jedním z podprogramů nového dotačního titulu na welfare je i zlepšení stájového mikroklimatu - jinými slovy snížení úrovně amoniaku. Tento podprogram byl schválen Evropskou komisí za předpokladu dodržení následující podmínky: podniky spadající pod IPPC nemohou o dotaci žádat, pokud mají v integrovaném povolení uvedenou podmínku používání BAT 3. d – používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený dusík.

Pro žadatele spadající pod IPPC se nabízejí následující možnosti, jak o dotaci z tohoto podprogramu požádat:
1. Žadatel v rámciintegrovaného povolení (IP) vůbec nevyužívá BAT 3. d.
2. V případech, kdy není v IP uvedena podmínka použití BAT 3.d pro prasnice, prasnice se selaty do odstavu a mladé chovné prasničky, může žadatel požádat na tyto předmětné kategorie prasat o dotaci v rámci podprogramu 20.C.b.
3. V rámci přezkumů IPPC, které momentálně probíhají, je možno u prasnic, prasnic se selaty a mladých chovných prasniček zaměnit přídavek biotechnologických přípravků snižujících hladinu amoniaku za jinou BAT technologii, která je v chovu užitá.

Rozhodující pro možnost žádat o prostředky z tohoto podprogramu je, aby po celou dobu závazku bylo platné integrované povolení, které neobsahuje povinnost užívat biotechnologické přídavky do krmiva u prasnic.

Zdroj: MZe