Svaz jednal Asociací

V článcích Asociace soukromého zemědělství i na jejích tiskových konferencích bylo prezentováno, že tuzemští chovatelé jsou nekonkurenceschopní a některé dotační programy jsou podvodné. Vedle toho, že se Svaz proti takovým informacím ostře ohradil, požádal ASZ také o schůzku, na které by tato vyjádření uvedl na pravou míru. Zástupcům Asociace byly předány materiály, které podobné informace zcela vyvracejí a byly důrazně požádáni, aby byla prezentována jen věrohodná data.

V průběhu jednání se ukázalo, že postoje obou stran k principu výplaty dotací jsou velmi odlišné. Svaz chovatelů prasat podporuje systém, který bude podporovat komplexní přístup k zemědělství s vazbou mezi rostlinnou a živočišnou výrobou a úhradu mimoprodukčních funkcí zemědělství. Naproti tomu ASZ prosazuje maximální možný objem distribuovat prostřednictvím přímých plateb spojených s plochou s vysokou míru redistributice. V tomto ohledu se postoje obou stran nezměnily a k žádnému posunu nedošlo.

Zástupci obou stran se shodli, že i přes naprostou rozdílnost postojů v mnoha oblastech je Svaz a Asociace schopna najít v některých konkrétních bodech shodu. Společným zájmem obou organizací je snižování byrokracie v zemědělství a působení na obchodní řetězce za účelem preference tuzemské produkce. Mezi další společné zájmy patří umožnění prodeje vepřového masa ze dvora tak, jak je to možné u drůbeže a požadavek na analýzu dotačních nástrojů pro chov prasat v rámci EU.

Plné znění tiskové zprávy najdete na http://www.schpcm.cz....

SCHP