Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Příjem Jednotné žádosti  (Týden 19, rok 2022)
Již jen několik dní bude možné podávat Jednotnou žádost pro rok 2022 (JŽ). Konečným termínem pro její podání je pondělí 16. května. Základem podpor zastřešených Jednotnou žádostí jsou sice přímé platby, ale pro chovatele prasat je podstatné, že se jejím prostřednictvím žádá i o podpory na Dobré životní podmínky zvířat.
Číst dál ...

Kdo rychle dává, dvakrát dává  (Týden 16, rok 2022)
Pro chovatele prasat je za současné situace jedním z největších problémů udržení cash-flow. Mimo jiné i proto rozhodlo Ministerstvo zemědělství o výplatě záloh na dotační program 8.F.d. Podle infromací ze SZIF právě nyní dochází k rozesílání rozhodnutí na tuto dotaci a v nejbližší budoucnosti dojde k výplatám.
Číst dál ...

Repopulace už mají jízdní řád  (Týden 16, rok 2022)
Ačkoli byl dotační titul 8.F.a. vyhlášen v Zásadách již před měsícem, až nyní se dostává do rukou chovatelům i Krajským veterinárním správám detailní návod, jak by měly při repopulacích a jejich kontrolách postupovat. Ministerstvo zemědělství a SVS připravili, za účasti Svazu chovatelů prasat, manuál pro inspektory KVS, který přesně popisuje repopulaci a jednotlivé kroky. Ačkoli je manuál primárně určen inspektorům KVS, najdou v něm i chovatelé, kteří se do repopulace pouští, podrobný návod, jak postupovat.
Číst dál ...

Dotované soukromé skladování masa se rozběhlo  (Týden 14, rok 2022)
Evropská komise vyhlásila 25. dubna, v balíčku mezi dalšími podpůrnými opatřeními, dotační program na podporu soukromého skladování masa. Ačkoli se to zdá v době rychlého růstu cen masa jako velmi zvláštní opatření, jsou země, které se do programu poměrně aktivně zapojují. Nejaktivnéjší je v tomto ohledu Nizozemí, kde bylo v rámci programu zaregistrováno ke skladování téměř 4 tisíce tun masa. Následováno je Španělskem (3 tis. tun), Dánskem a Německem (2 tis. tun).
Číst dál ...