Zásady pro dotace na rok 2022 byly zveřejněny

Ministerstvo zemědělství vydalo zásady, jimiž se budou v příštím roce řídit výplaty všech národních dotací. Pro chovatele prasat jsou zajímavé především pasáže týkající se dotačního titulu 8.F.d. (ozdravování od vybraných chorob prasat) a 20.C. (welfare hospodářských zvířat). Ani v jednom z těchto dotačních titulů nedošlo pro příští rok k výraznějším změnám.

Velmi podstatnou částí zásad jsou harmonogramy podávání žádostí a dokladů prokazujících nárok na dotaci. U dotačního programu 20.C. nedošlo ani v této oblasti k žádným změnám. Mnohem podstatnější než to, že v průběhu září příštího roku budou žadatelé podávat žádosti na rok 2023 je to, že právě nyní běží období, v němž je nutné podat doklady prokazující nárok na dotaci za uplynulý rok.

I u programu 8.F.d. musí být do konce října podány doklady prokazující nárok na dotaci. V zásadách ale není zakotvena žádná lhůta pro podání žádostí pro příští rok. Pokud se ale podaří vyjednat výplatu záloh, podobně, jak tomu bylo letos (a vše nasvědčuje tomu, že se to podaří), dojde ke zpřesnění zásad a žádosti se budou podávat někdy na začátku roku. O tom bude v případě potřeby informovat jak SZIF tak i Vepřovinky.

Plné znění zásad najdete na http://eagri.cz/publ...

Zdroj: MZe