Velikost vulvy je spojena reprodukcí prasniček

Výběr prasniček pro obnovu základního stáda prasnic je vždy jedním z velmi komplikovaných momentů. Dědivost znaků reprodukce jo poměrně nízká a i přes současné sofistikované modely odhadu plemenné hodnoty zůstává velký prostor pro chovatelský cit.

Jedním z faktorů, kterým je dobré věnovat pozornost, je velikost vulvy prasničky. Ta může napovědět, zda se podaří prasničku zapojit do reprodukčního života. Při pokusech byla hodnocena velikost vulvy ve 105 dnech věku a následně hodnoceny jak počty selat, tak to, zda se podařilo prasničku zapojit do reprodukce. Z výsledků je jasně patrné, že zdaleka nejhorších výsledků dosáhly prasničky s malou vulvou (do 27 mm). Nejmenší počet z nich se dostal alespoň k prvnímu vrhu a zároveň měly nejmenší počet selat.

Spolu s rostoucí velikostí vulvy se zvyšuje procento prasniček, které dosáhly alespoň prvního vrhu. Z hlediska počtu selat však lineární závislost neplatí a nejlépe dopadly prasničky s vulvou o velikosti mezi 27 a 33 milimetry. Ty měly o 0,7 živě narozeného selete více než prasničky s malou vulvou a o 0,18 selet více než prasničky s velkou vulvou. Velikost vulvy u prasniček tak může být jedním z vodítek při zařazování nových zvířat do stáda.

Zdroj: NationalHogFarmer.com