Valná hromada změnila stanovy

Valná hromada SCHP, která se konala v konferenčním centru SVÚ Jihlava, schválila úpravu stanov, kterou si vynutila změna legislativy v oblasti uznaných chovatelských sdružení. Z hlediska běžného fungování Svazu však žádnou podstatnou změnu znamenat nebude.

Dalším významným tématem byly, tak jako obvykle, dotace. Zástupci ministerstva a SZIF informovali o rozpočtu pro národní dotace, výplatách jednotlivých titulů a v neposlední řadě i o změně, která nastane v systému dotací na ozdravování. Nová pravidla jsou zapracovávána do Zásad pro výplatu dotací a Svaz bude na začátku září organizovat k tomuto tématu webinář. Velmi podstatné informace zazněli také z úst MVDr. Šatrána, který informoval o současné situaci v oblasti afrického moru prasat.

V rámci diskuse byli přítomní členové informováni o změnách v zasílání dat do Ústřední evidence či o projektu na srovnání kvality masa tuzemského původu s masem z dovozu.

Zápis z valné hromady najdete na http://www.schpcm.cz...

SCHP