Předžádosti k dotacím na ozdravování

Pro žadatele o dotace na ozdravování chovů se objevuje, vedle nutnosti nechat si schválit ozdravný program do konce měsíce, ještě další povinnost. Tak jako u ostatních dotačních programů, tak i u programů 8.F., bude od letošního roku nutno podávat předběžnou žádost. Tu je nutno podat na odpovídající regionální pracoviště SZIF nejpozději do 30.9.2019. Bez podání této předběžné žádosti nebude možno žádat na konci dotačního období o vlastní dotaci.

V případě, že žadatel žádost o dotaci podá, bude žadateli poskytnuta dotace pouze na podprogramy, za které do žádosti uvedl požadované údaje (registrační čísla relevantních hospodářství, předpokládaný počet míst/součet ošetřených m2 a předpokládaný požadavek na dotaci za jednotlivé podprogramy, příp. kategorie hospodářských zvířat/dotační program). Velké podniky navíc musí v žádosti o dotaci popsat situaci, jež by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, tedy hypotetický srovnávací scénář, nebo uvést alternativní projekt nebo činnost a předložit doklady, z nichž vychází hypotetické srovnání uvedené v žádosti o dotaci.

Detailní informace a vzor žádosti najdete na stránkách MZe: http://eagri.cz/publ...

Zdroj: MZe