Úpravy v zadávání dokladů u dotací na ozdravení

Žadatelé na DP 8.F. již nemusí mít v kopiích účetních dokladů rozepsané konkrétní částky vztažené k jednotlivým turnusům, halám a hospodářstvím. Nemusí ani k danému dokladu přikládat přílohu (rozpis) obsahující tyto informace. Zcela dostačující je vyplnění daných údajů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře.

Výjimkou v tomto ohledu zůstávají u dotačního programu 8.F.b. pouze doklady na optimalizaci řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů. U tohoto podprogramu lze uplatnit servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci ventilace. Proto by k těmto fakturám měl být připojen soupis toho, které částky jsou sníženy na 30% a které naopak zůstávají v plné výši.

Veškeré účetní doklady však musí stále obsahovat informaci, k jakému dotačnímu podprogramu (8.F.a., 8.F.b., 8.F.c.) se vážou a informaci, že dané úkony k proplacení vychází z aktuálně platného Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření v návaznosti na dotační podprogram.

Zdroj: SZIF