Konečné hlášení o vakcinaci se blíží

Ten, kdo požádal v rámci jednotné žádosti o podporu vakcinací, bude muset podat do 20 dní po skončení retenčního období Konečné hlášení o celkovém počtu způsobilých prasat v jednotlivých kategoriích, u kterých byla provedena kompletní vakcinace. Konečné hlášení musí být podáváno samostatně za každé hospodářství. Protože retenční období končí 29. února, musí být Konečné hlášení zasláno nejpozději 20. března. Pokud bude hlášení podáno později bude dotace krácena, nebo dokonce zamítnuta.

Konečné hlášení bude podáváno na formuláři generovaném z Portálu farmáře. Každé Konečné hlášení tak bude předvyplněno daty z Jednotné žádosti. Ve formuláři budou uvedena hospodářství, která chovatel v rámci žádosti deklaroval stejně tak jako patogeny, které zvolil. Žadatel si takto předvyplněný formulář stáhne a předá veterináři, který doplní pouze počty vakcinací proti jednotlivým patogenům v jednotlivých kategoriích na deklarovaných hospodářstvích a následně tyto počty potvrdí svým podpisem na formulář.

Konečné hlášení je rozhodujícím údajem pro výpočet celkové částky dotace.

Zdroj: SZIF