Dotace na genetický zdroj

Dotaci na genetický zdroj přeštické černostrakaté prase může získat každý chovatel, který chová čistokrevná zvířata zapsaná v plemenné knize, která splňují další požadavky dotace. Dotace je administrována prostřednictví Svazu chovatelů prasat.

Žadatel musí splňovat následující kritéria:

 • být registrovaným chovem Národního programu genetických zdrojů vedeného Ministerstvem zemědělství (viz vyhláška 447/2006),
 • být členem plemenné knihy v části genetické zdroje,
 • dodržovat šlechtitelský program pro přeštické černostrakaté prase – genetický živočišný zdroj,
 • chovat v rozhodující den nejméně 7 kusů zvířat registrovaných v plemenné knize (prasnice, zapuštěné prasničky nebo kanci).

Žadatelem o dotace nemůže, mimo jiné, být:

 • subjekt, který nemá trvalý pobyt, případně sídlo obchodní firmy, na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky,
 • subjekt, jehož pozemek, na který je požadována dotace, se nenachází na území České republiky,
 • subjekt, který využívá předmět dotace výhradně a pouze ke komerčním účelům, bez ohledu na plnění Národního programu,
 • subjekt, který obdržel v příslušném roce na účel nebo na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. (dále jen „PGRLF“) nebo dotaci či příspěvek z rozpočtu kapitoly MZe, z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu nebo státních fondů (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak),
 • Dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který je v likvidaci, nebo na jehož majetek byl prohlášen konkurs, probíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnávací, nebo byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku.

Předmět dotace:

6.1.3 Podpora udržovatelů genetických zdrojů hospodářských zvířat, ryb a včel - prase přeštické černostrakaté
 • do 6.000,- Kč na jednu prasnici na prvním a dalším vrhu, která je zapsána ke dni 31. 8. 2017 v Seznamu prasnic plemenného jádra plemenné knihy přeštického černostrakatého prasete vedené Svazem chovatelů prasat.
 • do 15.000,- Kč na jednoho plemenného kance v plemenitbě, zapsaného ke dni 31. 8. 2017 v Seznamu kanců plemenné knihy PC, vedené Svazem chovatelů prasat.


Je třeba brát v úvahu, že do výše uvedených kategorií spadají pouze zvířata splňující následující podmínky:

 • žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize přeštického černostrakatého prasete,
 • všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň ve vlastnictví žadatele ke dni 31. 8. 2017,
 • v souladu se šlechtitelským programem žadatel uplatňuje nárok pouze na zvířata reprodukčně aktivní v rámci čistokrevné plemenitby,
 • po plemenném kanci musí být v chovu žadatele narozeny alespoň tři čistokrevné vrhy selat v období mezi 1. 9. 2016 a 31. 8. 2017.

Více o přeštickém praseti ...